Samish Flats Field Trip, November, 2014 - ololaiki